کمک خودم را کم آورده ام

هستی؟ هستم؟ نمی دانم

خسته ام

از دگرگونی

از شک

از تردید

مخواهم این گونه مخواه

ای شنونده صدای یونس در دل ظلمات

ای جداکننده دریا برای موسی

دستم را بگیر چراغی به راهم بیانداز

خوبم کن

حال دلم عجیب بد است

/ 0 نظر / 6 بازدید