نجوا

نه از اولش هم اهل معامله نبودم

از اولش هم فقط خودت رو پیدا کردم

از اولش هم می دونستم یه جایی از این دنیا باید انتخاب کنم

انتخابی که سخته و هی شیطان زیر گوشت می گه نه بابا تو خیلی گنده اش کرده مثلا اگه این کارو کنی آدم خوبی می شی؟ این همه آدم این طورین چی شده؟ این همه زن مثل تو خیلی هام سید و سادات هستن....

 

اون روز شیطان حرفهای زیادی زد حرفهایی تا الان فکر می کردم عقل و منطق خودم هست

چشم هامو بستم

یا دائم و یا قائم

 

به خودت توکل کردم و الحق خوب بلدی ریز ریز یه خوشی هایی رو تو گوش آدم زمزمه کنی

اومدم دستم بگیر راهم ببر

/ 0 نظر / 21 بازدید