شروعی دوباره

تصمیمم بر ننوشتن بود نه حرف نزدن که خودت گواهی چه صحبت هایی رد شد و بدل از جانب گوش ما نداشت

حالمان که بد نیست یعنی حس بی تو بودن گاهی بالا می گیرد اما مهم نیست حس های بشری چندان جای بحث ندارد

تصمیممم بر ننوشتن بود با عدد60 اما از این به بعد دوست دارم بنویسم برای مرور خاطرات خودم

من زود فراموش می کنم خودت خوب می دانی

وسط زندگیم ایستاده ام همه چیز دارد عوض می شود

همه چیز دارد بوی و رنگ جدید می گیرد ومن مب ترسم از خودم بدون تو

پروردگارم

عزیزم

بزرگم

ای شنونده دعاها

ای داننده رازها

ای تغییر دهنده قضا ها

مرا برای خودت بگیر و راه را نشانم بده

چقدر زار بزنم

چقدر.....

به آقایم که در نوشته ها می جستمش در باران حتی پشت فرمان ماشین

به آقایم ....

/ 0 نظر / 5 بازدید