چشم سوم

خیلی درباره اش خونده بودم و زیاد تو حرفام ازش استفاده می کردم ... همین چشم سوم رو می گم که خیلی زیبا و پنهانی وسط پیشونی مون جا خوش کرده...

این قدر هست و این قدر بوده که دیگه نمی تونیم ببینیمش..

تمرین می کنم بتونم حسش کنم و باهاش ببینم

چشم هامو می بندم و وسط پیشونیم تصورش می کنم درست وسط پیشونی تا وسط سر درون  سر جایی که وقتی چشمامونو می بندیم از درون اون خودمونو می بینیم ....

باید روی اون قسمت تمرکز کنیم تا بتونیم کم کم با آگاهی های ظریف تر مرتبط شیم.

/ 0 نظر / 22 بازدید