مروری زود هنگام

سه چهارم سال رفت سال 1392 با اعدادی که جمعش به 6 ختم میشه و من از عدد 6 خیلی خوشم می یاد

سالی که پر از پیدا کردن بود برای من پیدا کردن چیزی که شاید اول سال همون موقع که داشتم سررسید خالی رو ورق می زدم به ذهنم هم نمی رسید به این جا برسم

 

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد

آنچه خود داشت زبیگانه تمنا می کرد

ترسی وجودم رو گرفت ترسی از نوع خوف که نکنه این هم تبی باشد و بگذرد نکنه این هم روزی سرد بشه

خدای بزرگم  ! ای داننده اذهان ای کسی که قبل از به زبون آوردن ما خودت می دانی و عطا می کنی! ای کسی که هر که را بخواهی هدایت می کنی

خدایا دستم بگیر و هر وقت لازم بود گوشم رو بپیچون و سیلی به صورتم بزن

دستم به دامنت

/ 2 نظر / 6 بازدید
ريحانه

الهي لاتودبني بعقوبتك و لا تمكر بي في حيلتك........

از جنس باد

"ترسی وجودم رو گرفت ترسی از نوع خوف که نکنه این هم تبی باشد و بگذرد نکنه این هم روزی سرد بشه" تکانی خوردم.. باید بلرزم از این نوشتتون واااااااااااااااااااااااااااای