کتابت را می نوشم

کتابی به دستمان داد و وعده کرد با خواندن و عمل کردنش از ظلمات خارج می شوید و به عالم نور می رویدو حرف هایش خود صداقت است.

خدایا! تورا به کتابت، تو را به این دریای بی پایان معرفت و آگاهی، تورا به دانسته هایی که درآن مکتوب کردی و به فهم ما نمی رسد

آیه آیه قرآنت را بر ما گوارا فرما

آیه آیه قرآنت را برایم قابل درک نما

سینه ام را گشاده کن تا انوار قرآن در آن خانه کند

اعضا و جوارحم را در خدمت به قرآن و عمل به قرآن مشغول دار

 

 

/ 0 نظر / 20 بازدید